SK blog

Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Friday, March 31, 2006

Mars/April 2006

Ja, lite info igen om vad som pågår - syftet är ju att ge er insyn / inte bara för min chef / och gärna komma med input och åsikter - det gäller ju att köra på rätt bana.

Lednings- och stabsutbildning
Tyvärr har det blivit lite stando i ledningsutbildningen men min förhoppning är att spel- och rollträningar för ledningsfunktionerna skall återupptas snart. Viktigt att ha alla på samma spelplan. Det verkar att vara så i teorin efter de intromöten vi haft på de olika stationerna. Nu behöver vi träna i insatssituationer så att vi ser att det funkar praktiskt oxå!
De som skall ingå i staberna skall få utbildning /vilket tyvärr bara ett fåtal har/ och innan dess måste man kunna hantera stabsverktyg som Lupp, RIB mm. Jag kommer därför att utbilda AW och MN till handledare så att vi tillsammans redan under sommaren kan påbörja utbildning av de som skall ingå. Då kommer de att ha en bra grund innan stabsmetodikkursen. För övrigt så kommer en helt ny RIB nästa år. Windowsbaserad med helt nya gränssnitt. Jag har fått delta i utvecklings- och provperioden vilket är spännande - därför kan vi vara först på plan att arbeta med nya RIB när den sjösätts.

Ledningsstöd - CC Link
En alltför lång följetång lider nu mot sitt slut. Efter många turer mellan IT avdelningar, SOS teknik och andra är det en (1) pusselbit som skall in för att CC-Link skall fungera. Dvs att larmärenden som SOS skapar i förbundet direkt skickas över till LUPP med händelseuppgifter, status på fordon mm. Då kan SBM alltid arbeta i Lupp redan från början. All data kan sedan importeras till andra program, ex insatsrapport - det är "bara" att ta fram gränssnitt.
Den sista tekniska åtgärd som krävs i server/brandvägg på Hyllie har en viss kostnad som Gert håller på att ta fram - SOS står alltså inte för detta utan det får vi ta om vi nu skall gå igång med detta (som hjälper Greta!).

Mobimap, GIS, Lupp, Riskera...........
Vi har inte bästa lösning på våra program för ledningsstöd. En helhetslösning i förbundet är viktig och omvärlden är därför rekad redan. SAAB har tagit fram en programvara som integrerar digital karta, positionering, enhetsstatus, LUPP, CC-Link funktion mm (presenterades på Hannovermässan). Södra Roslagen använder systemet och kommunerna här har nu handlat upp det. En mycket intressant lösning för förbundet. Använder internetprotokoll och överföring via 3G/GPRS till/från fältenheter men även Rakel är möjligt.
Jag har kontakter med SAAB och har deras presentationer vilka jag vid lämpligt tillfälle hoppas kunna visa när just denna fråga skall öppnas.

SOS kvalitetsgrupp
Vi rtj.representanter har haft lite kontroverser med SOS. Det gäller mätpunkter och redovisningar av olika handläggningstider för alarmering. Vi kommer nu att ha ett extra möte 6/4 - SOS vill nämligen till uppföljningsmötet med avtalsgruppen 21/4 visa upp andra mer anpassade mål än vad Q-gruppen arbetar med. Nu är ju både Chister D och jag med i båda grupperna vilket är bra - för oss!
För övrigt är jag ju utsedd att tillsammans med SOS göra och analysera avlyssningarna av larmärenden (intervju, larmhantering, larmning mm) enligt avtalet. Det är en intressant uppgift som ger mycket input till kvalitetsarbetet.

Utlarmningsteknik
Mia (SOS) och jag har preliminärt planerat Zenit utbildning för stabsbefälen vecka 46. SOS påbörjar sin operatörsutbildning i september. AW har även fått utbildningsmaterial så vi tillsammans kan skräddarsy "vår" utbildning. Några frågor är intressanta. Vi lever idag avtalslöst avseende arbetsplatsen i trafikrummet SOS och den CC-terminal vi har i RC. Något tillägsavtal har ännu inte tecknats som var planerat. Fråga var uppe på förförra avtalsmötet. Jag har tänkt att ta upp den på nästa avtalsmöte där Sven Runo (vd SOS) och HE deltar. Skall vi fortsätta och kanske oxå utveckla arbetet i SOS/RC måste avtal om tillgång till tekniken vara klar. Zenit arbetsplatser ligger i miljonklassen och jag tror inte förbundet är beredd att betala detta - ett tilläggsavtal liknande det vi har måste fram anser jag.

Vi saknar även egen utlarmningsteknik för stationer utanför Malmö/Burlöv. Jag och MD tog förra året fram en lista över investeringsbehov för att säkerställa att vi både kan kommunicera med och larma våra egna stationer om t ex SOS ligger nere eller är överbelastat. Det handlar om LMK styrutrustning i sambandsrum RC, sammankoppling mellan LMKér, länksystem mellan radiomasterna mm. Hoppas denna fråga oxå "öppnas" upp igen. Sedan larmcentralen Lund stängts ner är våra egna möjligheter begränsade.

Kvalitetssäkring
Bra underlag för uppföljningar, utbildning mm är Mirra-systemet där all radiotrafik spelas in. Det har vi haft väldigt stor nytta av. Nu missar vi dock all radiotrafik utanför Malmö/Burlöv. Därför behöver vi koppla in "våra" andra master till Mirraspelaren på Hyllie för att även fånga dessa radiokanaler. SOS spelar ju inte in radiotrafiken utan bara operatörernas arbete vid resp. bord. Eftersom loggdator inte satts upp på Hyllie för utalarmeringen kan vi fortfarande inte föra statistik över larm- och anspänningstider. Det är synd eftersom det blir helt fel tider i rapporterna och vi inte kan följa upp förbättringar och anspänningstider. Hoppas det fixas.

På mjukvarusidan startar arbetsgruppen RL-delegation vilket är spännande. Nu kan vi kanske äntligen få kvalitetssäkring av våra ledningsfunktioner!

Regionala staber
På Rä-fullmäktige i april kommer förslag till ny organisation av Skånestaberna att läggas fram. AG Ledning har haft uppdraget som även omfattar strategisk ledning. Förslaget bygger på att ledningsstödet delas in i 3 delar. Del 1 är ledningsstöd samband/lägesuppföljning (1 person) till nivå 3 funktionerna i länet. Skall kunna ansluta till nivå 3 fordon inom x minuter. Steg 2 är kopplat till regionalt ledningsfordon och är stabschef + 2 stabsfunktioner (samband/exp/teknik) varav den ena utgår från fordonets stationeringsort. Steg 3 är tilläggsfunktioner som kan vara gemensamma eller lokala ex infofunktion, analys mm. Avsikten är att 1 länsgemensam operativ stab skall kunna etableras i länet med lång uthållighet. Förslaget är att kompetensprofiler och bemanning skall tas fram under hösten och ikraftträdande från årsskiftet samt att Crister D och Bengt-Ove skall delta i arbetet för att få förankring på chefsnivå.
På den strategiska nivån finns spännande förslag - 3 strategiska områdesledningar med stab som handlar om resurs, logistik mm centrerat kring stabsbefälsrollen. En länsgemansam samordnad ledningsfunktion - med ledningsstöd/samverkansbefäl - som arbetar på samma spelplan som polisens, sjukvårdens, länsstyrelsens strategiska/normativa ledning.

Utbildning av polisens nya staber
Den länsgemensamma stabsorganisationen på polisen är klar och man har bett mig att bistå med utbildning. Kommer därför under 3 halvdagar i maj att tillsammans med min käre kollega doktor Hans I (Kamber) att träna polisstaberna i samverkansinsatser.

Ja, that´s all folks - vi hoppas på några spännande och utmanande insatser oxå under våren!

Monday, February 27, 2006

Februari / Mars 2006

Det blev lite paus i bloggandet men här kommer lite ny info utöver det löpande arbetet med ledning, utbildning, samband, områdeskartor och utalarmering.

Kvalitetsgrupp alarmering
Arbetet fortsätter enligt arbetsplanen. Uppföljning av larmsamtal och handläggning. Projekt Helge är avrapporterat och förslag om fortsättning. Frågor kring införande av nya larmtekniken och Rakel är oxå uppe.

Larmplanegrupp
Just nu är det detaljförslag på larmplaner för de nya insatsområdena som gäller. Skall presenteras i april.

Operativ Samverkansgrupp
Vi träffas regelbundet på polisen för att gå igenom gemensamma särskilda händelser som inträffat samt underättelser om riskbild och förväntade händelser. Vi arbetar även med gemensam stabsplats på polishuset i samband med färdigställandet av polisens länsgemensamma stabsorganisation. 5-7 april studerar vi slutövning i nya polistaktiken i Karlsborg. Har även ett avrapporteringsmöte med styrgrupp och länsstyrelse i mars.

Rakel pilotprojekt
Vi följer arbetsplanen. Närmast skall vi ta fram kostnadsbedömning för full anslutning. På den tekniska sidan funktioner för mobiltelefoni och rökdykarsamband samt sambandsanalys för nivå 1 > 3 insatser. Markus behöver blandas in i arbetet under våren.

Kemkoordinator Skåne/Halland (SRV uppdrag)
Samordningsgrupp CBRN kommer att startas i alla län under hösten. Enligt förslagen från myndigheterna består gruppen av räddningstjänstens kemkoordinator, polisens samt sjukvårdens CBRN planerare. Information vid Rä-fullmäktige i april, även om min koordinatorroll. 2 nationella övningar genomförs i höst. Dels en terrorövning i Stockholms län 28/9 dels en indikeringsövning i Halland 5/10. Är inblandad i båda.

Indikeringsprojektet
Upphandling av myndighetsgemensam indikeringsutrustning har påbörjats. Stockholm/Göteborg/Malmö har prioriterats avseende hotbild kem/terror. Det kommer alltså att placeras ytterligare instrument på station Hyllie för att vara en regional indikeringsfunktion. Tullen har redan fått sina indikeringsfordon till storstäderna.

Avtal Polisens piket
Ett förslag är nu framme på avtal om understöd vid sanering då piketen deltar i hotinsatser. Sanerinsgenhet bekostas av RPS och tas fram tillsammans Stockholm/Göteborg/Malmö. Kommer att placeras på Hyllie. När avtalsförslaget är mer konkret får det gå upp i vår organisation för info/beslut. Det är samma funktion och avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg och Rtj Syd där piketenheterna har sin tillhörighet.

Kem 2006
Deltar som föreläsare vid konferensen i mars.

Saturday, December 03, 2005

Swens blog november/december 2005

Utbildningar
Snar målgång med höstens lednings- och vbi utbildningar. Men världen är mer föränderlig än vanligt. Sista tiden går åt att återigen planera befälsutbildning och handledning - trots en hel del rutin så "sliter" det, det märks. Samtidigt är "levande" utbildning i form av spelövningar, obboövningar mm väldigt stimulerande. Jag hoppas bara innerligt att all tid och möda kommer till nytta. Samtidigt har Andras finslipats i CoordCom systemen - snart dags för uppkörningstesterna och klarstämpel.

Larmteknik
Installationen av digitalt larm går trögare än sirap - systemen skulle vara uppe nu men så är inte fallet. Vi gör allt för att snart komma igång. Samtidight kan fortfarande inte uppföljningen göras eftersom larmdatorn på Hyllie inte bytts ännu. När allt kommer igång skall vi starta riktiga utvärderingar - vi har ett bra material på gammal teknik.

Larmplaner
Jag & Anna SOS har börjat titta på kompletteringar i förbundets larmplaner (nivå 3 inledningsvis). Kommer att bli mycket arbete. Avvaktar klarläggande om hur SBM funktionen skall agera, synkning av planerna mm.

Observatörsutbildning
Vecka 48 gick jag utbildning på Försvarshögskolan (inom ramen för kemkoordinatoravtal). Kan nu skickas ut i världen som observatör vid svåra olyckor åt SRV. Larmkedjor håller på att byggas upp och hela verksamheten är under utveckling. samverkande myndigheter har även gått utbildning typ RPS, Socialstyrelsen, KBM, UD mm. Verkligen bra och stimulerande kurs - mycket kopplingar som jag kan nyttja "hemma" för utvärdering av insats. En hel del tid ägnades åt analys/metodik.

Operativ samverkansgrupp
Vi har regelbundna "underättelsemöten" på polisen. Tar även upp mindre bra händelser som följs upp (senast S-kongressen). Har etablerat bra samarbete med LVB-gruppen och LOA (länsoperativa avdelningen). De håller på att bygga det nya stabsrummet på polishuset och vi lämnar synpunkter på samverkansplatserna för rtj och sjukvård. Järvenstam är proj.ledare. I april åker gruppen på polisens slutövning i Karlsborg ang nya polistaktiken.

Helgeprojektet
Vi har uppföljning 12 december. Vi planerar för ev utveckling av projektet. Efterträdare till Mari är inte klar ännu.

Julprojektet
Ja, jag menar en behövlig uppladdningsperiod under julen. Planerar ta ut så mycket timbankstid som möjligt vecka 51-01. Sedan är vi alla taggade för nya utmaningar igen!!

Tuesday, October 18, 2005

Swens blog Oktober 2005

Insats Kalkbrottet
Till slut har Telia gått med på att göra installationer i bergrummen så vi kan genomföra insats. Ett antennsystenm med läckande kablar kommer att installeras. Vi kommer att kunna använda repeaterkanalerna för skadeplats och rökdykning men med särskild pilotton för detta objekt. Jag har fått underlag till insatsplan och beskrivning hur brandventilation kan åstadkommas.

SOS kvalitetsgrupp
Uppföljning av statistiken är positiv. De nya kvalitetsmålen som nu skall in i omförhandlat SOS avtal ligger dock betydligt högre än nuvarande nivå. Viktiga åtgärder är bland annat att minska insatsområden för primärlarm och att minska antalet ht-menyer. Därutöver är satsning på kompetenshöjning viktig. Arbete pågår även med ev anpassning av digitala kartan.

Projekt Helge
Första uppföljningsmötet har genomförts. Nu inleds en mer aktiv fas. Hitills mycket positiva erfarenheter. Både återföring till rtj vad vi kan åstadkomma samt åtgärder i själva larmhanteringen. Vid nästa uppföljning skall förslag tas fram om ev. forstättning.

RUB praktikanter
2 elever har påbörjat den operativa praktiken. SK är ansvarig med hjälp av VBI som handledare under 3 veckor, praktiken omfattar även deltagande i viss övningsverksamhet. Projektuppgift inom ramen för Räko på station Centrum och Jägersro.

TT
Utbildningsdag 20/10 ägnas helt åt Torso. Dokumentation kommer att ske dels vid systemtester dels vid insatsövning. Materialet skall användas till internt utbildnings/övningsprogram. Det är ett bra samarbete med HSB driftorganisation (Jan Andersson) som nu tar över samt ÖSA (DanielEkström)

CBRN projekt
Första projektträffen har varit på Socialstyrelsen. Delprojektet där jag är rtj.representant syftar till att lämna förslag till hur regionala samverkansgrupper inom området skall byggas upp, organiseras och finanieras. Skall rapporteras september 2006. Utredningen anger att det i länen skall finnas samverkansgrupper med 1 representant för polis, sjukvård och räddningstjänst som skall samordna och leda gemensam planering inom CBRN/kem området. Dessa personer skall även vara en nationell gemensam resurs för SRV/RPS/SoS. 10/11 och 8/12 är det nya projektmöten. SRV täcker helt mina kostnader.

Novemberlov
Vecka 44 är det äntligen lov igen vilket innebär att jag är ledig undantaget ett nattpass och fredagen. Har börjat med timbanksredovisning till Håkan N vilket är positivt - nu kan jag vara ledig med timbankstid istället för komp/semester.

That´s all folks!!!

Thursday, September 29, 2005

Swens blog

Aktuellt 29 september 2005

Kemkoordinator
Vecka 48 uppföljningsmöte/utbildning. Verksamheten kommer under -06 främst att handla om att implementera ny skadeplatsorganisation kem som är fastställd av SRV/SoS/RPS. Dessutom att följa upp First Responder utbildningen i länet.

Samverkansprojekt SRV/SoS/RPS
Inom ramen för koordinatoruppdraget är jag rtj.representant i projektgrupp med syfte att organisera samverkans- och nätverksgrupper inom länen avseende CBRN. Detta är ett gemensamt nationellt myndighetsbeslut på uppdrag av riksdagen. Projektet pågår under -06 och det nätverk som redan finns i Skåne blir en bra grund för arbetet.

Planläggning
Turning Torso planering pågår och systemtester är inbokade. Planen kommer att testas vid övning för att därefter fastställas.
Beredskapsgrupp Citytunnel drift är igång med syfte att utarbeta en beredskapsplan, underlag och avtal för utrustning, utbildnings- och övningsplan. CT leder arbetet fram till ca 2008 då myndigheterna tar över ansvaret. SK, Peter Martin polisen, Peter Sommer+Harysson KAMBER
samt CT deltar i gruppen.

Ledningsutbildning
Aktivitetsplanen följs och inplanerade verksamheter har genomförts. 3 ledningsutbildningar återstår under hösten + övning TT.

SOS avtal + kvalitetsarbete
Många timmar har lagts ner på avtalsuppföljning och nya förhandlingar. Resultatet är att vi nu förlänger avtalet med bibehållen rabatt i 2 år. Avtalet knyts till de nya kvalitetsmål som tagits fram i kvalitetsgruppen. Uppföljnings- och kvalitetsarbetet kommer därför att ta mer tid de kommande åren men det känns viktigt och värdefullt. Helgeprojektet pågår och SOS centralt visar nu stort intresse!