Name:

Bloggen använder jag i jobbet för att intresserade skall kunna följa lite av vad som händer i "min värld".

Thursday, September 29, 2005

Swens blog

Aktuellt 29 september 2005

Kemkoordinator
Vecka 48 uppföljningsmöte/utbildning. Verksamheten kommer under -06 främst att handla om att implementera ny skadeplatsorganisation kem som är fastställd av SRV/SoS/RPS. Dessutom att följa upp First Responder utbildningen i länet.

Samverkansprojekt SRV/SoS/RPS
Inom ramen för koordinatoruppdraget är jag rtj.representant i projektgrupp med syfte att organisera samverkans- och nätverksgrupper inom länen avseende CBRN. Detta är ett gemensamt nationellt myndighetsbeslut på uppdrag av riksdagen. Projektet pågår under -06 och det nätverk som redan finns i Skåne blir en bra grund för arbetet.

Planläggning
Turning Torso planering pågår och systemtester är inbokade. Planen kommer att testas vid övning för att därefter fastställas.
Beredskapsgrupp Citytunnel drift är igång med syfte att utarbeta en beredskapsplan, underlag och avtal för utrustning, utbildnings- och övningsplan. CT leder arbetet fram till ca 2008 då myndigheterna tar över ansvaret. SK, Peter Martin polisen, Peter Sommer+Harysson KAMBER
samt CT deltar i gruppen.

Ledningsutbildning
Aktivitetsplanen följs och inplanerade verksamheter har genomförts. 3 ledningsutbildningar återstår under hösten + övning TT.

SOS avtal + kvalitetsarbete
Många timmar har lagts ner på avtalsuppföljning och nya förhandlingar. Resultatet är att vi nu förlänger avtalet med bibehållen rabatt i 2 år. Avtalet knyts till de nya kvalitetsmål som tagits fram i kvalitetsgruppen. Uppföljnings- och kvalitetsarbetet kommer därför att ta mer tid de kommande åren men det känns viktigt och värdefullt. Helgeprojektet pågår och SOS centralt visar nu stort intresse!

0 Comments:

<< Home